ပန္းခ်ီဆြဲေတာ္သည့္ ေတာင္အာဖရိက ဝက္ နာမည္ႀကီးေန (႐ုပ္သံ) | DVB