ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ထားရွိသည့္ ကႏၵာေဟဝန္ပန္းၿခံတြင္ လုံၿခံဳေရးတုိးျမႇင့္ | DVB