စိတ္မႏွံ႔သူအား ရြာသူႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ေသဆုံးသည့္ကိစၥ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကား | DVB