အထက္ျမတ္လွဲရြာတြင္ စစ္ေရွာင္အပါအဝင္ လူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရိကၡာျပတ္လပ္ | DVB