ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေန | DVB