လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းတခုကို အက္ဖ္ဒီေအ ပိတ္သိမ္း | DVB