အိႏၵိယ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူမ်ား လိင္ပုိင္းေစာ္ကားခံရမႈ အျမန္အေရးယူေပးရန္ ဆႏၵျပ | DVB