ဆီးရီးယားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ၇ ဘီလီယံခန္႔ ရရွိဟု ကုလေျပာ | DVB