ပင္စင္လစာမ်ား Wave Money ျဖင့္ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီ | DVB