နယူးဇီလန္ရွိ ဗလီတခုတြင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္၊ ေသဆုံးဒဏ္ရာရသူ မ်ားျပား | DVB