ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ႏွင့္ အေမရိကန္၊ ေနာ္ေဝ သံအမတ္ႀကီးတုိ႔ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး | DVB