အစုိးရကို အြန္လုိင္းေပၚမွ ေဝဖန္လွ်င္ ဒဏ္႐ုိက္မည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႐ုရွားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ | DVB