လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ေနရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းဟု မုိက္ခ္ပြန္ပီယုိ ေျပာ | DVB