ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသူအား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈ မေလးရွားေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ပယ္ခ် | DVB