ေဒါက္တာေအးေမာင္၏သားျဖစ္သူကို  ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္သတ္မွတ္ | DVB