သင္ပုန္းေခ်ာင္းကူးတံတားေဆာက္ရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဆံပင္ျဖတ္လႉဒါန္းေငြ သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ရရွိ | DVB