ဘရာဇီး အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္၊ ၁၀ ဦးေသဆုံး | DVB