ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္တည္ေဆာက္ရန္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔တြင္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တိုက္တြန္း | DVB