မုိးထိမုိးမိေရႊတြင္းကိစၥ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ျပႆနာဟု ၀န္ႀကီးဌာနရွင္းလင္း | DVB