လူထုကို အႏၱရာယ္ေပးေနသည့္ ေလလြင့္ေခြးျပႆနာ အျမန္ေျဖရွင္းပါ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB