ကယားျပည္နယ္တြင္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ ပိုမ်ားလာေပမယ့္ ေအာင္ခ်က္နည္းႏိုင္ | DVB