စားသံုးသူအတြက္ ဓာတ္စာႏွင့္ အာဟာရလုိအပ္ခ်က္အလုိက္ ဖန္တီးေပးမည့္ 3D prints sushi မိတ္ဆက္ (႐ုပ္သံ) | DVB