အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈႏွင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အႏၱရာယ္ သတိျပဳရန္ ႏိႈးေဆာ္ | DVB