ဆီးရီးယားရွိ အုိက္အက္စ္ ေနာက္ဆုံးေျခကုပ္ေဒသကို အျပင္းအထန္ တိုက္ခုိက္ | DVB