စလင္းေရေလွာင္တမံ ေရပိုလႊဲၾကမ္းခင္း ထပ္မံၿပိဳက် | DVB