စစ္ေတြၿမဳိ႕နယ္တြင္ မီးေလာင္၊ လူေနအိမ္ ၇ လုံးႏွင့္ ဆိုင္ခန္း ၉ ခန္းဆုံး႐ႈံး | DVB