အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား၊ စြန္႔စားဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားျဖင့္ သရီးဒီအန္နီေမးရွင္း႐ုပ္ရွင္ – Wonder Park (နမူနာ) | DVB