အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ စာစစ္ဌာနတြင္ ေက်ာင္းသား ၇၃ဦး တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆို | DVB