၀က္ႏွင့္ ၀က္ထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း ယာယီတားဆီးပိတ္ပင္ | DVB