ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းတြင္းသႀကၤန္ပြဲ က်င္းပ (ဓာတ္ပုံ) | DVB