သီေပါၿမဳိ႕နယ္၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ SSPP တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား၍ ရြာသားမ်ားထြက္ေျပး | DVB