ေရျဖဴတြင္ ဆင္တုပ္ေကြးေရာဂါ အစုအၿပံဳလုိက္ျဖစ္ေန၊ ျခင္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ | DVB