မစ္ဆိုရီျပည္နယ္တြင္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမီးေလာင္ | DVB