ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းက ကမာၻ႔အသက္အႀကီးဆုံး ဘြားဘြား | DVB