အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈ၊ လင္မယားကြာရွင္းမႈႏွင့္ အေမြခြဲေ၀မႈ | DVB