ေျမာင္းႏွင့္ပလက္ေဖာင္းေပၚ ပန္းပင္၊ ပန္းအိုး ခ်ထားသူမ်ားကုိ အေရးယူမည္ | DVB