ဘတ္ေငြ ၁၀ သန္းရမည့္ ထိုင္းသမက္ေလာင္းၿပိဳင္ပြဲ ေလွ်ာက္ထားသူ ေသာင္းခ်ီ၍ ဖ်က္သိမ္း | DVB