တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးေရး လူ ၂ သိန္း အလုပ္ရသျဖင့္ အေရးမယူခဲ့ဟု ကခ်င္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB