နယူးေယာက္တြင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ဦးေခါင္းႏွိပ္ ဂ်ပန္ SPA ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္း ဧည့္သည္ ၄ သိန္းေက်ာ္ရွိ | DVB