နက္ဖလစ္တြင္ျပသမည့္ ႐ုပ္ရွင္အတြက္ ထိုင္းေတာဝက္ကေလးငယ္မ်ား ဘတ္ ၃ သန္းစီရရွိ | DVB