အုိင္အက္စ္ ေနာက္ဆုံးလက္က်န္ နယ္ေျမထဲတြင္ ေထာင္ခ်ီသည့္လူမ်ား ဆက္လက္က်န္ရိွႏုိင္ | DVB