ဒီဂ်စ္တယ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကုိ အခြန္ေကာက္မည့္ ဥပေဒၾကမ္း ျပင္သစ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး တင္ျပ | DVB