တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားမွ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေျဖဆုိ | DVB