စစ္ကုိင္းတုိင္းအစိုးရအဖဲြ႔ အမွတ္အသားတံဆိပ္၊ အလံ လႊတ္ေတာ္ အတည္မျပဳ | DVB