နစ္ဆန္းဥကၠ႒ေဟာင္းကို အာမခံျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးမည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ား အျပဳသေဘာတုံ႔ျပန္ | DVB