စိုးရိမ္မႈစြမ္းအင္နဲ႔ ေျပာင္းလဲေတာ့မယ့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု | DVB