ဆီးရီးယားမွ ႏုိင္ငံျခားတပ္မ်ား ျပန္ထြက္ပါက အစၥေရးႏွင့္ ႐ုရွား တာဝန္ယူမည္ | DVB