ဆီးရီးယားတြင္ အိုင္အက္စ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ အမ်ားအျပား လက္နက္ခ် | DVB