မတ္လ ၁၀ ရက္ပတ္အတြင္း တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ျမဴထူမ်ား ဆုိင္းႏုိင္ | DVB