မသြဲ႔သြဲ႔၀င္းတို႔ ၃ ဦးကုိ တားဆီးပိတ္ပင္မႈျဖင့္ ဒဏ္ေငြ ငါးေသာင္းစီခ်မွတ္ | DVB